-
Ophiusa Iniciatives Nàutiques, amb la col·laboració Marina de Formentera, Nueva Formentera, Aiguadolç-Port de Sitges, Club Nàutic Sa Ràpita, i Club Nàutic Premià anuncien la celebració de la XVI Regata Ophiusa 2019 per vaixells de Creuer i Minis 650.
 La regata salparà d'Aiguadolç-Port de Sitges el dimecres 1 de maig de 2019 i tindrà l'arribada al port de La Savina, Formentera. Distàncies aproximades: Opció Eivissa per estribord: 158 mn. Opció Eivissa per babord: 161 mn. Si a l’hora de la sortida hi ha Avís de Temporal es retardarà fins que les condicions siguin més favorables o es traslladarà a altres dates.


La regata salparà del Club Nàutic de Sa Ràpita el divendres 3 de maig de 2019 i depenent de la previsió meteo el recorregut es decidirà a la Reunió de Patrons. Hi haurà dues opcions: rumb directe a La Savina pels Freus o deixar Formentera per estribord. Si a l’hora de la sortida hi ha Avís de Temporal es retardarà fins que les condicions siguin més favorables o es traslladarà a altres dates.
 

2.1 La participació en ORC i/o RI a la XVI Regata Ophiusa 2019 es regirà per:

a) Les regles de regata tal i com es defineixen al RRV 2017-2020 de la World Sailing.

b) El Reglament Tècnic de Creuers i els seus annexes.

c) El Reglament ORC i/o RI.

d) L'Anunci de Regata i les Instruccions de Regata amb les seves modificacions (si n'hi ha).

Si existeix alguna discrepància entre aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata prevaldran les modificacions d'aquestes últimes.

3.1 Tots els vaixells hauran d’anar equipats amb balsa salvavides, radiobalisa, ràdio VHF amb un abast mínim de 25 mn i estar a l'escolta permanent en els canals 16 i el de regata. Aquest últim es donarà a conèixer a la Reunió de Patrons i també constarà a les Instruccions de Regata.

3.2 Serà imprescindible aportar el MMSI (Número d’Identificació de la radiobalisa del vaixell), el Certificat de Revisió de la balsa salvavides, el de la radiobalisa i el Certificat de Navegabilitat vigent o la documentació del registre del seu país si el vaixell és de bandera no espanyola.

3.3 És responsabilitat de l' armador, del patró o del responsable de cada vaixell complir amb les normes legals previstes per embarcacions d'esbarjo, tant amb caràcter general com en especial pel seu govern, despatx i seguretat.

3.4 D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo" de la Direcció General de la Marina Mercant, el Coordinador de Seguretat d'aquesta regata posa en coneixement de tots els participants el Capítol Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno".

3.5 Serà d’aplicació: REAL DECRETO 62/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana en la mar aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas.

D’entre totes les disposicions d’aquest Real Decreto destaquem els articles 9 i 13:

Artículo 9. Obligaciones de los patrones de las embarcaciones. Previamente a su participación en una concentración náutica, los patrones de las embarcaciones se asegurarán de que tanto estas como los equipos y aparatos que se hallen a bordo reúnen las condiciones técnicas adecuadas para la navegación, cumpliendo todos los requisitos que les sean exigibles por la legislación vigente, así como de que las embarcaciones se encuentran cubiertas por las pólizas de seguros o garantía de responsabilidad que exige el artículo 6 de este reglamento. Durante el desarrollo de la concentración náutica, el patrón de cada embarcación participante estará sujeto al cumplimiento de las instrucciones que imparta el coordinador de seguridad y las autoridades marítimas.

Artículo 13. Obligaciones del personal que gobierne las embarcaciones. El personal que gobierne las embarcaciones que participen en pruebas náuticas deportivas de carácter colectivo deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Se asegurará de que la embarcación se encuentra en las adecuadas condiciones para garantizar la seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar, así como para poder afrontar los requerimientos y características propias de la prueba.

2. Cumplir los reglamentos por los que se rijan las pruebas o regatas y las instrucciones impartidas por la capitanía marítima, la entidad organizadora, los coordinadores de seguridad, en su caso, y por el comité de regatas.

4.1 L'últim dia per presentar el certificat de ràting (ORC i/o RI) serà el 25 d'abril de 2019.A partir d'aquest dia tampoc s'acceptaran actualitzacions.

4.2 Tan els patrons com els tripulants hauran de tenir la llicència federativa de 2019.
 

5.1 La classificació de la General principal (Savina de Plata d’Ophiusa) es farà amb el ràting que reuneixi més participants (ORC i/o RI). Els 3 primers de la General de l'altre ràting guanyarà la Savina d’Ophiusa. Per formar una General o Grup serà necessari un mínim de 5 vaixells.
Depenent dels vaixells inscrits i/o ràtings podran fer-se més o menys subgrups.

GRUPS ORC

Savina de Plata d'Ophiusa: General (si l'ORC és el ràting amb més participants).

Savina d'Ophiusa: Altura

Savina de Punta Prima: A2 

GRUPS RI

Savina de Plata d’Ophiusa: Classificació General (si RI és el ràting amb més participants) 

Savina de S'Espalmador: TCF: < 0,950

Savina de Cala Saona: TCF: de 0,951 a 1,015

Savina des Cap: TCF: > 1,016

Savina de Punta Roja: A Dos.

Savina de S'Estany: Escoles de Vela.

ALTRES

Savina d'Es Caló: Primer vaixell en temps real.

Savina de S’Esportivitat: Vaixell que hagi estat més hores a l’aigua.Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada grup
 

AIGUADOLÇ-PORT DE SITGES:
Dimarts 30 d’abril  de 20:30 a 21:00 h  Reunió de Patrones
Dimecres 1 de maig  10:00 h  Sortida de la Regata.
     
SA RÀPITA:
Divendres 3 de maig   09:00 h  Reunió de Patrons
    10:00 h    Sortida de la Regata.
     
FORMENTERA:
VAIXELLS QUE HAN SALPAT DE SITGES:
Divendres 3 de maig  22:30 h  Entrega de Trofeus amb Sorteig de Regals i Festa de Regata (no hi haurà sopar. Veure l’apartat 8. Drets d’Inscripció).
VAIXELLS QUE HAN SALPAT DE SA RÀPITA:  
Dissabte 4 de maig  21:00 h  Acte d’Entrega de Trofeus amb Sorteig de Regals i Festa de Regata (no hi haurà sopar. Veure l’apartat 8. Drets d’Inscripció).
 

Totes les hores són locals.
  


Fent-nos ressò dels suggeriments que molts participants ens heu fet arribar en diverses ocasions, a partir d’aquest any no es farà el sopar de Formentera, i en conseqüència els imports de les Inscripcions són més reduïts. Aquests imports inclouen els actes de Entrega de Trofeus de Formentera amb Sorteig de Regals i Festa de Regata per patrons, tripulants i familiars, les despeses d’organització, el 21% d'IVA, la participació en ORC i/o RI, la bossa de Benvinguda, els amarradors d'Aiguadolç Port de Sitges o de Sa Ràpita (del divendres 26 d’abril fins el dia de la sortida) i els de Formentera (des de l'arribada fins el diumenge 5 de maig inclusiu).


Eslora

Particulars

Particulars A2
Xàrter, Clubs Nàutics
i Societats
< 9.99 m
215 €
215 €
285 €
de 10 a 10.99 m
245 €
245 €
328 €
de 11 a 11.99 m
295 €
275 €
364 €
de 12 a 12.99 m
328 €
298 €
393 €
de 13 a 13.99 m
390 €
325 €
478 €
de 14 a 14.99 m
445 €
355 €
534 €
de 15 a 15.99 m
450 €
389 €
552 €
de 16 a 16.99 m
515 €
415 €
628 €
de 17 a 17.99 m
549 €
438 €
673 €
>18 m
588 €
465 €
730 €

En aquesta edició hi haurà numerus clausus. Quan s’arribi al màxim d’amarradors disponibles es tancarà la Inscripció i s’obrirà Llista d’Espera. Les Preinscripcions es podran fer a través d'aquest mateix web (pàgina 'INSCRIPCIONS' del menú).

Si no s'abonen els Drets d'Inscripció es considerarà Preinscripció. Una vegada s’hagin cobert les places tindran prioritat les Inscripcions que s’hagin abonat. Aquests Drets es podran fer efectius fent un ingrés a:

REGATA OPHIUSA
BANC SABADELL
Codi compte: IBAN: ES03 0081 0202 1000 0140 0943

És necessari que s'indiqui el nom del vaixell.

La data límit per fer l'ingrés és el 26 d'abril de 2019

El període d'inscripció comença en el moment de la publicació d'aquest anunci i acabarà a les 18 h del 26 d'abril de 2019. Les inscripcions que es facin després d'aquesta data tindran un recàrrec del 30%.

Formalització de la Inscripció: una vegada s’hagi abonat, l'armador o responsable del vaixell podrà formalitzar la Inscripció enviant la documentació per correu electrònic a doc@regataophiusa.com indicant el nom del vaixell. Els vaixells que s’hagin inscrit després de l’aplaçament hauran de firmar el full d’Inscripció definitiu a la Reunió de Patrons. La Documentació que s’haurà d’enviar per correu electrònic:

 • Certificat de Navegabilitat vigent. Si el vaixell és de bandera no espanyola documentació del registre del seu país.
   
 • Certificat de l'Assegurança del vaixell amb una cobertura mínima de 336.566,78 Euros que cobreixi les regates de Altura (o l'Ophiusa en particular). Aquesta assegurança també haurà de cobrir el patró i tripulants.

  • Si la vostra pòlissa no cobreix les regates d’altura Freedom Sea, Agència de Subscripció i col·laboradora de la regata, us ofereix gratuïtament aquesta cobertura complementària independentment de quina sigui la companyia asseguradora principal de l’embarcació. Si és el vostre cas envieu un correu a doc@regataophiusa.com adjuntant còpia del certificat de navegabilitat o, si el vaixell és de bandera no espanyola, documentació del registre del seu país, còpia de la titulació del patró i còpia de la pòlissa d'assegurança vigent de l'embarcació.
   
 • Certificat vigent de revisió de la balsa salvavides (pot ser llogada) i radiobalisa.
   
 • Titulació del patró
   
 • Certificat de ràting ORC i/o RI 2019. L'últim dia per presentar-lo serà el 8 d'abril.
   
 • Llicència federativa de 2019.
   
 • Full d'Inscripció definitiu firmat i complimentat (es proporcionarà a la Reunió de Patrons).
   
Els vaixells participants a la XVI Regata Ophiusa 2019 tindran amarradors gratuïts a Aiguadolç-Port de Sitges o al Club Nàutic Sa Ràpita des del divendres 26 d'abril de 2019 fins el dia de la sortida. Al port de La Savina (Formentera) tindran amarradors gratuïts fins el diumenge 5 de maig de 2019 inclusiu. Els patrons seran responsables dels desperfectes que puguin causar durant la utilització d'aquests amarradors.
 
A partir del moment en que s'hagin tancat les inscripcions es faran controls abans i/o després de la regata.
 

Tots els que participen a la XVI Regata Ophiusa 2019 ho fan sota la seva responsabilitat assumint i acceptant lliurament el risc que la prova comporta. El Comitè Organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l'organització d'aquesta regata es descarrega expressament de qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquesta prova.
Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix:
"Es de la exclusiva responsabilidad del patrón de un barco decidir si participa en una prueba o si continúa en regata".


En cas de discrepància entre aquest Anunci de Regata i les Instruccions de Regata prevaldran aquestes últimes i les seves eventuals modificacions. 
 © Regata Ophiusa 2004 - 2019 info@regataophiusa.com